Unveiling the electronic transformations in the semi-metallic correlated-electron transitional oxide Mo8O23

V. Nasretdinova, Ya. A. Gerasimenko, J. Mravlje, G. Gatti, P. Sutar, D. Svetin, A. Meden, V. Kabanov, A. Yu. Kuntsevich, M. Grioni & D. Mihailovic in Scientific Reports Volume 9, November 2019, Article number: 15959 (2019), DOI: doi:10.1038/s41598-019-52231-4

Mo8O23 is a low-dimensional chemically robust transition metal oxide coming from a prospective family of functional materials, MoO3−x, ranging from a wide gap insulator (x = 0) to a metal (x = 1). The large number of stoichometric compounds with intermediate x have widely different properties. In Mo8O23, an unusual charge density wave transition has been suggested to occur above room temperature, but its low temperature behavior is particularly enigmatic. We present a comprehensive experimental study of the electronic structure associated with various ordering phenomena in this compound, complemented by theory. Density-functional theory (DFT) calculations reveal a cross-over from a semi-metal with vanishing band overlap to narrow-gap semiconductor behavior with decreasing temperature. A buried Dirac crossing at the zone boundary is confirmed by angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES). Tunneling spectroscopy (STS) reveals a gradual gap opening corresponding to a metal-to-insulator transition at 343 K in resistivity, consistent with CDW formation and DFT results, but with large non-thermal smearing of the spectra implying strong carrier scattering. At low temperatures, the CDW picture is negated by the observation of a metallic Hall contribution, a non-trivial gap structure in STS below ∼170 K and ARPES spectra that together represent evidence for the onset of the correlated state at 70 K and the rapid increase of gap size below ∼30 K. The intricate interplay between electronic correlations and the presence of multiple narrow bands near the Fermi level set the stage for metastability and suggest suitability for memristor applications.

Mo8O23 je dvodimenzionalen kemijsko odporen oksid prehodnih kovin. Spada v skupino funkcionalnih materialov MoO3-x, kateri segajo od izolatorjev z veliko režo (x = 0) do kovin (x = 1). Veliko število stehiometričnih spojin z vmesnim x ima širok spekter različnih lastnosti. V spojini Mo8O23 je bil predpostavljen neobičajen prehod v stanje z valom gostote naboja, ki se pojavi nad sobno temperature. Hkrati pa je njeno nizkotemperaturno obnašanje velika uganka.
V članku predstavljamo obsežno eksperimentalno študijo elektronske strukture, povezane z različnimi fenomeni urejanja v spojini, dopolnjeno s teorijo. Izračuni na podlagi teorije gostotnih funkcionalov (DFT) pri zniževanju temperature razkrivajo preskok iz polkovine z manjkajočim prekrivanjem pasov, do polprevodnikov z ozkimi režami. Dirac-ovo sedlo na meji Brillouinove cone je potrjeno s pomočjo kotno-ločljivostne fotoemisijske spektroskopije (ARPES). Tunelska spektroskopija (STS) s spremembo upornosti razkriva postopno odpiranje vrzeli, ki ustreza prehodu kovina-izolator pri 343 K, kar je konsistentno s tvorbo vala gostote naboja in DFT rezultati, vendar pa z velikim netermičnim zabrisanjem spektrov kaže na močno sipanje nosilca. Pri nizkih temperaturah se CDW slika izniči z opazovanjem prispevka kovinskega Hallovega efekta, netrivialno strukturo reže v STS pod ∼170 K in ARPES spektri, ki skupaj predstavljajo dokaz za začetek spremenjenega stanja pri 70 K in hitro povečanje velikosti vrzeli pod ∼30 K.
Zapletena medsebojna povezava med elektronskimi korelacijami in prisotnostjo več ozkih pasov blizu Fermijeve ravni je postavila metastabilnost materiala na mesto, kjer se je pokazal kot primeren za uporabo v memristorskih aplikacijah.