Ultrahitra magnetna dinamika kovinsko-organskih heterostruktur

Kovinsko-organski stiki so široko zanimivi zaradi njihovih funkcionalnih lastnosti. Eksperimenti z vertikalnimi spinskimi ventili so pokazali, da je spinska polarizacija kovinskih feromagnetov na organskem stiku lahko spremenjena zaradi kemisorpcije. Hibridizacija med kovino in molekularnimi orbitalami  privede do temeljnih sprememb molekulske elektronske strukture, ki rezultira v hibridnih površinskih stanjih (HIS), kot tudi v prenosu naboja iz kovine na a molekule. Vpliv HIS na efektivno sklopitev spin-tir so pokazali eksperimentalno preko povečane magnetokristalne anizotropije, ki pripelje do povečanja koercitivnosti na površini Co/cink methyl phenalenyl ZMP in povečanju magnetne trdote ultratankih filmov Co/Au(111) s prevleko iz C60.

V tem okviru predlagam eksperimentalno temo magistrske naloge na področju raziskav ultrahitre fotoinducirane magnetne dinamike kovinsko-organskih heterostruktur sestavljenih iz tankih feromagnetnih filmov prekritih s slojem različnih organskih molekul. Gre za časovno ločljive stroboskopske meritve prehodnega magnetooptičnega Kerrovega pojava. Pričakujemo, da bodo meritve omogočile dodaten vpogled na vpliv HIS na magnetno anizotropijo tankih feromagnetnih filmov.

kontakt: tomaz.mertelj@ijs.si