Karakterizacija tvorbe gvanozinskih nanožic z metodami sipanja svetlobe

Tomaž Pšeničnik

Complex Matter Department, Jožef Stefan Institute

Abstract:

Optični metodi dinamično sipanje svetlobe (DLS) in diferenčna dinamična mikroskopija (DDM) sta primerni eksperimentalni tehniki za zaznavanje submikronskih delcev v raznih suspenzijah, kot so to npr. vodne suspenzije z gvaninom bogatih oligonukleotidov DNK, ki ob prisotnosti primerne koncentracije kationov, npr. Na+ ali K+, tvorijo daljše strukture imenovane G-žičke. Metodi sta osnovani na sipanju svetlobe in izračunu avtokorelacijske funkcije intenzitete svetlobe zaznane na fotopomnoževalki ali zelo hitri kameri. Kljub temu, da je princip merjenja pri omenjenih metodah različen, se rezultati – na podlagi primernega matematičnega modela – med seboj dopolnjujejo in so primerljivi.

V sklopu priprave na zagovor magistrske naloge bom predstavil, kako z navedenima metodama določimo difuzijske koeficiente sipalcev suspenzij, iz katerih smo ugotovili, katere mutacije začetnega oligonukleotida d(G2AG4AG2) tvorijo G-žičke ter kolikšna je dolžina teh žičk.

The seminar will take place via Zoom. The details for connecting to the meeting can be found below:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93478406033?pwd=MzRHOHJac1kwUy9NNmpyVGF0dCtudz09

Meeting ID: 934 7840 6033

Passcode: 221164

Link to previous seminars:

http://www-f7.ijs.si/archives/

Calendar of upcoming seminars

DateNameTopic of the seminar