Department of complex matter

Bilateral Projects

ARRS

Nemčija/Germany

Magnetno regulirane elastomerne optične površine/ Magnetically reconfigurable elastomeric optical surfaces, BI-DE/17-19-17, 01.04.2017 – 31.03.2019, Prof. Dr. Dragan Mihailović (leader), Prof. Dr. Irena Drevenšek Olenik (contractor)


Hrvaška/Croatia

Gojenje in karakterizacija funkcionalnih 2D materialov na osnovi grafena in dihalkogenidov/ Cultivation and characterization of functional 2D materials based on graphene and dichalcogenide, BI-HR/16-17-027, 01.01.2016 – 31.12.2017, Asst. Prof. Tomaž Mertelj


Madžarska/Hungary

Mikrofluidični sistemi na osnovi anizotropnih mehkih snovi/ Microfluidic systems based on anisotropic soft matter, SAZU, 2016 – 2018, Prof. Dr. Irena Drevenšek Olenik


Združene države Amerike/ United States of America

Evaluacija globinske karakterizacije tkiv in vivo s fototermalno radiometrijo z alternativnimi eksperimentalnimi tehnikami v razvoju/ Evaluation of tissue depth characterization in vivo using photothermal radiometry by coregistration with alternative novel approaches, BI-US/16-17-059 , 01.01.2016 – 31.12.2017, Prof. Dr. Boris Majaron

Uporaba fototermalne radiometrije za individualno vodenje medicinskih laserskih posegov/ Individual guidance of medical laser treatments using photothermal radiometry, BI-US/14-15-023, 01.01.2014 – 31.12.2015, Prof. Dr. Boris Majaron

Laserska terapija kožnih žilnih obolenj z repetitivnim laserskim obsevanjem in kriogenskim hlajenjem/ Laser therapy of cutaneous vascular lesions using repetitive irradiation and intermittent cryogen cooling, BI-US/09-12-044,  01.07.2009 – 30.06. 2012, Prof. Dr. Boris Majaron

Struktura in dinamika omejenih tekočih kristalov z upognjeno sredico/ Structure and Dynamics of Confined Bent-core Liquid Crystals, BI-US/08-10-029, 23.04.2008 – 31.03.2010, Prof. Dr. Martin Čopič


Rusija/ Russia

Foto stimulirani pojavi in dinamična stanja v bližini faznega prehoda/ Photo-stimulated phenomena and dynamical states in the vicinity of the phase transition, BI-RU/16-18-021, 01.10.2016 – 30.09.2018, Prof. Dr. Viktor Kabanov

Nelinearna optična spektroskopija in proučevanje elektronske paramagnetne resonance dolinsko-polariziranih nabojev v enoplastnem molibdenovem disulfidu/ Nonlinear optical spectroscopy and electron paramagnetic resonance study of valley-polarized charges in monolayer molybdenum disulfide, BI-RU/14-15-046, 01.01.2014 – 31.12.2015, Prof. Dr. Christoph Gadermaier

Spekter kolektivnih vzbuditev kvazi enodimenzionalnih prevodnikov z valom gostote naboja v ravnovesnem in neravnovesnem stanju / Spectrum of the collective excitations of quasi-one-dimensional conductors with the charge density wave in the equilibrium and nonequilibrium state, BI-RU/12-13-003,  01.01.2012 – 31.12.2013, Prof. Dr. Viktor Kabanov

Eksperimentalne raziskave kolektivnih eksitacij v Peirls-ovih prevodnikih z optičnimi metodami/ Experimental investigations of the collective excitations in Pierls conductors with optical techniques, BI-RU/10-11-003, 01.01.2010 – 31.12.2011, Prof. Dr. Viktor Kabanov


Norveška/ Norway

Določanje starosti travmatičnih hematomov s kombinirano uporabo difuzne refleksijske  spektroskopije in sunkovne fototermalne radiometrije/ Age determination of traumatic bruises by combined diffuse reflectance spectroscopy and pulsed photothermal radiometry, BI-NO/11-12-015, 01.01.2011 – 31.12.2012, Prof. Dr. Boris Majaron


Italija/ Italy

Določanje elektronsko-fononske sklopitve v superprevodnikih z viosko kritično temperaturo iz femtosekundnih relaksacijskih časov/ Determination of the electron-phonon coupling constants in high temperature superconductors from femtosecond relaxation times, BI-IT/11-13-001, 01.04.2011 – 31.12.2013, Prof. Dr. Viktor Kabanov

Površinska struktura derivatov gvanozina na trdnih substratih/ Surface Structure of Guanosine Derivates on Solid Substrates, BI-IT/05-08-008, 01.03.2006 – 28.02.2009, Prof. Dr. Irena Drevenšek Olenik


Kitajska/ China

Mikro-strukturirane konfiguracije tekočih kristalov za uporabo v mikrofluidičnih napravah/ The micro-structured configuration of a liquid crystal for use in microfluidic devices, BI-CN/17-18- 018, 01.01.2017 – 31.12.2018, Prof. Dr. Irena Drevenšek Olenik

Časovno ločljiva spektroskopija in manipulacija elektronsko urejenih stanj v superprevodnikih baziranih na železu/ Time resolved optical spectroscopy and manipulation of electronically ordered states in iron based superconductors, BI-CN/14-15-021, 01.08.2014 – 31.12.2015, Asst. Prof. Tomaž Mertelj

Fotonske strukture na osnovi kompozitov iz polimerov in nanodelcev/ Photonic structures from polymer-nanoparticle composites, BI-CN/11-13-012, 01.07.2011 – 30.06.2013, Prof. Dr. Irena Drevenšek Olenik

Časovno ločljiva spektroskopija kolektivnih elektronsko urejenih stanj v železovih pniktidih/ Time resolved spectroscopy of the ordered collective electronic states in ferro-pnictides, BI-CN/11-13-003, 01.07.2011 – 30.06.2013, Prof. Dr. Viktor Kabanov

Gojenje kristalov in filmov kupratnih superprevodnikov in časovno ločljiva optična spektroskopija superprevodnega stanja/ Crystal and film growth and time-domain optical spectroscopy investigations of the supeconducting state of the cuprate superconductors, BI-CN/11-13-014, 01.07.2011 – 30.06.2013, Asst. Prof. Tomaž Mertelj

Gojenje kristalov kupratnih superprevodnikov in časovno ločljivaspektroskopija superprevodnega stanja/Crystal Growth and Time-domain Spectroscopy Investigations of the Superconducting State of the Cuprate Superconductors, BI-CN/07-09-003, 01.07.2007 – 30.06.2009, Prof. Dr. Viktor Kabanov

Izdelava in karakterizacija novih materialov za nelinearno optiko v ultravijoličnem območju/Fabrication and Characterization of new Ultraviolet Nonlinear Optic Materials,  BI-CN/07-09-023, 01.07.2007 – 30.06.2009, Prof. Dr. Marko Zgonik

Organski materiali za razvoj novih tehnologij v fotoniki/Organic Materials for Newly Emerging Photonic Technologies, BI-CN/07-09-024, 01.07.2007 – 30.06.2009, Prof. Dr. Irena Drevenšek Olenik


Avstrija/ Austria

Nevtronski polarizatorji na osnovi kompozitov iz polimera in nanodelcev/ Neutron polarizers from polymer-nanoparticle composites,  BI-AT/16-17-013,  01.01.2016 – 31.12.2017, Prof. Dr. Martin Čopič

Dinamične lastnosti fotoobčutljivih tekočekristalnih elastomerov/Dinamic properties of photosensitive liquid crystal elastomers,  BI-AT/09-10-009, 01.01.2009 – 31.12.2010, Prof. Dr. Irena Drevenšek Olenik


Francija/ France

Gvanozinski nanosi na polimernih matricah kot model za nanonaprave/ Guanosine-based nanodevices on polymeric templates, BI-FR/07-PROTEUS-015, 01.01.2007 – 21.12.2008, Prof. Dr. Martin Čopič


Romunija/ Romania

Ultrahitra elektronska in strukturna dinamika v tankih filmih snovi z valom gostote naboja/Ultrafast Electronic and Structural Dynamics in thin Films of Charge Density Wave Compounds, BI-RO/08-09-017, 01.01.2008 – 31.12.2009, Asst. Prof. Jure Demšar


Ukrajina/ Ukraine

Holografsko vzorčenje v kompozitih iz polimernodispergiranih tekočih kristalov in nanodelcev/ Holographic patterning in polymer-dispersed liquid crystal – nanoparticle composites, BI-UA/09-10-003, 01.01.2009 – 31.12.2010, Prof. Dr. Martin Čopič