Department of complex matter

2017

ZHANG, Xinzheng, XU, Jingjun, LI, Wei, DREVENŠEK OLENIK, Irena, CUI, Wei, SHI, Bin, WANG, Zhenhua, WU, Qiang, KONG, Yongfa. Micro/nano region liquid crystal alignment method and system thereof based on laser direct writing : CN103995394 (B), 2016-08-17. Beijing: Chinese Patent Office, SIPO, 2016. 8 str., ilustr. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=103995394B&KC=B&FT=D&ND=17&date=20160817&DB=worldwide.espacenet. com&locale=en_EP. [COBISS.SI-ID 2864740]